مرداد 10, 1399

تنفس و مدیتیشن

نتایج تحقیقات یک تیم پژوهشی در دانشگاه «ییل» آمریکا نشان می‌دهد که تنفس صحیح، نقش مهمی در بهبود شرایط روحی دانشجویان دارد.
مرداد 11, 1399

تمرین تعادل چاکرا ریشه

مرداد 20, 1399

اولین جلسه مراقبه اینک اینجا

اولین جلسه از سری مراقبه های اینک اینجا
مرداد 28, 1399

دومین جلسه مراقبه اینک اینجا

دومین جلسه از سری مراقبه های اینک اینجا
مرداد 30, 1399

انیمیشن مگس / The Fly

به هرچه مقاومت كنی، تثبيتش كرده ای و هر آنچه را رها كنی ناپديد میشود ...