اینک این جا 2
دومین جلسه مراقبه اینک اینجا
مرداد 28, 1399
انیمیشن مگس
انیمیشن مگس / The Fly
مرداد 30, 1399
سیستم انتقال انرژی و آگاهی

نادی ها رشته های عصبی نیستند بلکه کانال هایی هستند برای عبور آگاهی مانند جریان الکتریسیته مثبت و منفی که از میان یک رشته سیم عبور می کند. پرانا شاکتی ( نیروی حیاتی ) و ماناس شاکتی ( نیروی ذهنی) نیز به همین شیوه و به وسیله نادی ها در تمام قسمتهای بدن جریان پیدا می کنند. بر طبق کتب کهن آمده تعداد نادی ها حدود 72000 عدد میباشند و مانند شبکه برق رسانی است که الکتریسیته را در نقاط متفاوت توزیع می نماید.این شبکه  عظیم پوششی است که کل بدن را پوشانده و در مجموع تنها ده کانال آن اساسی و عمده است و از میان این ده تا سه کانال به نامهای آیدا ، پینگالا و سوشومنا اهمیت بیشتری دارند و وظیفه آنها کنترل آگاهی و انتقال جریان پرانا در سایر نادی ها است.

آیدا اعمال ذهنی و پینگالا اعمال فیزیکی و حیاتی را کنترل می نمایند و همانند ماه و خورشید شناخته شده اند. سوشومنا نیز انتقال آگاهی های روحی است.

پرانا شاکتی در پینگالا ،ماناس شاکتی در آیدا و آتما شاکتی در سوشومنا قرار گرفته اند شما میتوانید آنها را نیروی پرانیک، نیروی ذهنی و نیروی روحی بنامید.

سوشومنا بطور مستقیم در میان ستون فقرات جریان دارد و آیدا و پینگالا در طرفین آن هستند. این سه نادی از چاکرای مولادهارا ریشه میگیرند و به سمت بالا صعود میکنند . سوشومنا حرکت مستقیم دارد و آیدا در سمت چپ و پینگالا در سمت راست آن به ترتیب حرکت خود را به چاکرای سوادهیستانا مانی پورا ادامه میدهد این دو نادی حرکت منحنی وار دارند  و در برخورد با هر چاکرا همدیگر را قطع میکنند  و در جهت عکس به حرکت خود ادامه میدهند. این سه کانال هادی پرانا از مولادهارا جدا شده و بعد از چرخش در چاکراها بار دیگر در چاکرای آجنا به هم می پیوندند.

عمل آیدا و پینگالا متناوب است اگر شما به سوراخهای بینی خود توجه کنید مشاهده مینمایید که جریان تنفس گاهی از سوراخ سمت چپ بینی است و گاهی از سوراخ سمت راست بینی.وقتی جریان تنفس در سوراخ سمت راست است نیمکره چپ مغز فعال است و وقتی جریان تنفس در سوراخ بینی سمت چپ است نیمکره سمت راست مغز در فعالیت است و این امر نشان دهنده اهمیت این دو کانال می باشد.

اگر تنفس  همزمان در آیدا و پینگالا جریان داشته باشد هردو نیمکره مغز یکسان وباهم فعال هستند و در نتیجه نظم فکری بوجود میآید اما این حالت بندرت انجام میگیرد.

در زندگی معمولی کمتر اتفاق می افتد که آیدا و پینگالا با هم فعال باشند اگر این حالات رخ بدهد انرژی روحی از کانال سوشومنا به جریان می افتد و قدرت خلاقیت افزایش میابد و فعالیت سلولهای مغز و بدن از سر گرفته میشود .

در دوره  طلایی اکسیر ما یاد میگیریم چگونه این دو نادی را همزمان فعال کنیم.