تنفس و مدیتیشن لوگو300
تنفس و مدیتیشن
مرداد 10, 1399
روابط و شیطانهای کوچک
مرداد 16, 1399
تمرین تعادل چاکرا ریشه : « مدیتیشن با زمین » ( Grounding )
به ارتعاش چاکرای ریشه و به صدای « اُ » متمرکز شوید . این صدا را بلند یا آهسته سه بار تکرار کنید .
- بایستید و پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید . دستها را کنار بدن نگه دارید یا به جلو دراز کنید . کف دستها باید به سمت پایین باشد . چشمها را ببندید یا نگاهتان به سمت پایین باشد .
- عمل دم را انجام دهید .
- نفس را بیرون دهید و زانوهایتان را اندکی خم کنید . نفس بکشید و زانوها را صاف کنید .
- با تنفس منظم ، عمیق و آرام ، هم زمان زانوها را به آرامی خم و راست کنید .
- هر بار که پاهایتان را خم و راست می کنید ، این احساس به شما دست می دهد که زمینی تر شده اید و تسلیم اصل زمین مادری می شوید .
- این حرکت را یک تا سه دقیقه ادامه دهید .
- بعد از تمرین می توانید بایستید یا این که راحت بنشینید .
- چشمهایتان را ببندید یا به پایین نگاه کنید و به این جمله ها بیاندیشید :
« من خاکی و متعادل شده ام . من امن و راحتم »
تاثیرهای مثبت :
- حس خاکی بودن و احساس عمیق ارتباط فیزیکی با زمین را افزایش می دهد .
- ذهن را پاک و آرام می کند .
- ضربان قلب و تنفس را آرام می کند .