اسفند 28, 1399

خاله شادونه 3

اسفند 28, 1399

خاله شادونه 1

اسفند 28, 1399

خاله شادونه 2

شهریور 1, 1399

شهریور ماهی عزیز

شهریور ماهی عزیز این پیام ماست به شما تولدت مبارک
مرداد 30, 1399

انیمیشن مگس / The Fly

به هرچه مقاومت كنی، تثبيتش كرده ای و هر آنچه را رها كنی ناپديد میشود ...
مرداد 28, 1399

تعریف صحیح نادی

نادی ها رشته های عصبی نیستند بلکه کانال هایی هستند برای عبور آگاهی مانند جریان الکتریسیته مثبت و منفی که از میان یک رشته سیم عبور می کند.