مرداد 8, 1399

دوره طلایی اکسیر

به نام خالق خلاق    هیچ اتفاق و رویدادی در عالم تصادفی نیست و هیچ خلقت و آفرینشی به یکباره صورت نگرفته است؛ آفرینش مراحلی دارد […]
مرداد 9, 1399

ویدئو پادکست شفافیت در رابطه

مرداد 11, 1399

تمرین تعادل چاکرا ریشه

مرداد 20, 1399

اولین جلسه مراقبه اینک اینجا

اولین جلسه از سری مراقبه های اینک اینجا
مرداد 28, 1399

دومین جلسه مراقبه اینک اینجا

دومین جلسه از سری مراقبه های اینک اینجا
مرداد 28, 1399

تعریف صحیح نادی

نادی ها رشته های عصبی نیستند بلکه کانال هایی هستند برای عبور آگاهی مانند جریان الکتریسیته مثبت و منفی که از میان یک رشته سیم عبور می کند.