مرداد 9, 1399

شفافیت در روابط

من از خودم به دنیای بیرون پل میزنم و ارتباط برقرار میکنم و هر چقدر تونسته باشم در هماهنگی با خودم باشم این پل هموارتر خواهد بود در غیر اینصورت پل ناهمواری خواهد بود که دیگران ورود پیدا میکنند و به ما خواهند گفت کجای پلی که زدی اشکال داره در واقع اونا رو ما صدا میزنیم که ایراد کارمون رو بگیرن