مرداد 10, 1399

تنفس و مدیتیشن

نتایج تحقیقات یک تیم پژوهشی در دانشگاه «ییل» آمریکا نشان می‌دهد که تنفس صحیح، نقش مهمی در بهبود شرایط روحی دانشجویان دارد.
مرداد 20, 1399

اولین جلسه مراقبه اینک اینجا

اولین جلسه از سری مراقبه های اینک اینجا
مرداد 28, 1399

دومین جلسه مراقبه اینک اینجا

دومین جلسه از سری مراقبه های اینک اینجا